Yoga

RÖRELSE – ANDNING – MEDITATION


Mjuka vardagsrelaterade övningar

efter din egen förmåga


Yoga för alla

BEWEGUNG – ATMUNG – MEDITATION


Weiche alltagsorientierte Übungen, individuell angepasst


Yoga für alle

Sommar - Yoga

för alla / für alle


01 juli - 19 augusti


Måndag / Montag

kl. 18:30 - 20:00

inomhus/drinnen

150:- per pers.


Torsdag / Donnerstag

kl. 09:00 - 10:15

om möjligt ute / wenn möglich draussen

125:- per pers.


Obs! Anmälning behövs / Anmeldung erforderlich

Kontakt:

Astrid Pohl

Lärare i MediYoga

yoga@hjorthalan.se

0046 (0)457 455031


 
 
 
 

Mer information:


Yoga lämpar sig för alla och är ett redskap för att förbättra välbefinnandet, vara i kontakt med sig själv och hitta lugn och harmoni  i vardagen - balans i kropp, sinne och själ.

Det finns många olika yogaskolor och -riktningar så att var och en kan hitta varianten som motsvarar de personliga förutsättningar. Yogan som jag erbjuder grundar sig på två olika traditioner:

Vini-Yoga, en mjuk variant av Hata-Yoga och

MediYoga som utgår från klassisk kundaliniyoga www.mediyoga.se

I båda yogaformer anpassas övningarna individuellt och de kan användas som terapeutisk verktyg.

- Vardagsrelaterade rörelser övas i kombination med andningen - koncentrerat och försiktigt men ändå intensivt och effektivt.

- Under yogapasset skiftas aktivitet med vila för att ge utrymme för återhämtning och reflektion. På så sätt förankras övningarna inom oss och vi lär känna vår egen kapacitet och personliga rytm.

- Andningen är enligt yogaläran vår viktigaste kroppsfunktion och likställs med ”prana”, livsenergin. Därför drar sig metvetandet om andningen som en röd tråd genom hela passet. Utöver kroppens syresättning har andningen många funktioner och bildar en förbindelse mellan kropp och sinne. I Yogan strävar vi medvetna efter lugna, långa, djupa och jämna andetag som hjälper till att bära oss genom livet.

En bra andningskvalité främjar välbefinnandet - känslan av lugn och styrka inställer sig.

-  Hela passet bygger på att tankarna fokuserar på kroppen och andningen här och nu. Vi avslutar alltid med en meditation.

I mitt arbete som yogalärare ingår även min terapeutisk erfarenhet och kunskap om människans varseblivning och motorik.


Utöver friskvård och wellness erbjuder yoga i Hjorthålan filosofisk reflektion i sammanband med vardagslivet.
Mehr Information:


Yoga eignet sich für alle und ist ein Werkzeug, das Wohlbefinden zu verbessern, in Kontakt mit sich selbst zu kommen und Ruhe und Harmonie im Alltag zu finden - Balance in Körper, Geist und Seele.

Es gibt viele verschiedene Yogaschulen und -richtungen so dass jede/r eine passende Variante finden kann. Der Yoga den ich anbiete gründet sich auf zwei Traditionen:

Vini-Yoga, eine weiche Form des Hata-Yoga und

MediYoga, der auf dem klassischen Kundalini-Yoga basiert.

In beiden Yogaformen werden die Übungen individuell angepasst und können als therapeutische Maßnahme eingesetzt werden.

- Weiche und alltagsorientierte Bewegungen werden im Einklang mit der Atmung geübt -  sowohl konzentriert und vorsichtig als auch intensiv und effektiv.

- Um Raum für Entspannung und Reflektion zu geben bietet die Yogastunde einen Wechsel aus Aktivität und Ruhe. So wird der Effekt der Übungen in uns verankert und die Voraussetzung geschaffen, die eigene Kapazität auszuloten und den persönlichen Rhythmus zu finden.

- Die Yogalehre sieht die Atmung als die wichtigste Körperfunktion an - sie entspricht "prana", der Lebensenergie. Wie ein roter Faden zieht sich das Atembewusstsein durch die gesamte Yogastunde. Über die Sauerstoffversorgung hinaus erfüllt die Atmung viele Funktionen und verbindet Körper und Geist miteinander. Im Yoga streben wir bewusst nach ruhigen, langen, tiefen und gleichmässigen Atemzügen, die dazu beitragen, uns durchs Leben zu tragen. Eine gute Atemqualität fördert das Wohlbefinden - das Gefühl von Ruhe und Stärke stellt sich ein.

- Die Yogaübungen bauen darauf, dass die Gedanken auf den Körper und die Atmung im Hier und Jetzt fokussieren. Wir schliessen immer mit einer Meditation ab.

In meine Tätigkeit als Yogalehrerin fließen auch meine therapeutischen Erfahrungen und meine Kenntnisse über menschliche Wahrnehmung und Motorik ein.Yoga in Hjorthålan lädt neben Gesundheitsvorsorge und Wellness zu philosophischer Reflektion im Zusammenhang mit dem Alltagsleben ein.

Ett mantra för fred och harmoni

(ur Yajurveda)


Om

Må vi tillsammans vara beskyddade.

Må vi tillsammans njuta av våra handlingarnas frukter.

Må vi tillsammans få kraft.

Må vår kunskap vara fylld med ljus.

Må vi aldrig känna fientlighet sinsemellan.

Om

Fred, fred, fred.

*********

saha nāv avatu
saha nau bhunaktu
saha vīryaṃ karavāvahai
tejasvi nāv adhītam astu
mā vidviṣāvahai

śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ


 *********

Mantra für Frieden und Harmonie

(aus Yajurveda)


Om

Mögen wir gemeinsam beschützt sein.

Mögen wir uns gemeinsam an den Früchten unserer Handlungen erfreuen.

Mögen wir gemeinsam Kraft erlangen.

Möge unsere Erkenntnis voller Licht sein.

Mögen wir niemals Feindseligkeiten untereinander empfinden.

Om

 Frieden, Frieden, Frieden.